Histologiekurs O 36 Departement Pathologie der Universität Zürich Histokurs

O 36 Nävus bleu  
 
Makroskopie: harter Gaumen median blšulicher Fleck.

Histologie: Zellreicher Nävus bleu.